جمعه 8 تیر‌ماه سال 1386 ساعت 05:44 ب.ظ

همواره درآرامش قدرت بیشتری احساس می شودتادرآشفتگی.

آرزوها تمام شدنی نیستند،هرکس درهرحالی هست به آنچه که داردقانع وخرسندنیست ومصالح فعلی خودرابرای آرامش نخواسته است.

فضیلت درگوش شنواست نه زبان گویا.

اشاعه توهمات بی اساس وخرافات است که دماغهای خام ولی نسبتا متجسس وطالب رامدتهادربلاتکلیفی نگاه داشته است.

تعاریف حس حقیقت حیات رابیان نمی کنند.

مغرورماندن به دانش دیگران که حافظه آن رادرخودانباشته است بزرگترین غفلتی است که میتواندماراازدرک سعادت خودمحروم کند.

لطیف هاازسخت هامقاومترند.

هرکس شیفته وفریفته آرزوهای خویش است ازموجودی فعلی خویش بهره نخواهدبردوهمواره باآینده ای مبهم نگران واندیشناک است.

انسان تنهازندگی می کندودرطول راه حیات باهمه بیگانه است حتی بادقایق عمرخویش.

زبانی که تکراربیان نظریه دانشمندی رامی کنددانشمندنیست.

آنچه درپشت زمین پرورش یابدطعمه شکم زمین است.