شنبه 7 مهر‌ماه سال 1386 ساعت 11:19 ب.ظ

فقط آنچه که برای شمااتفاق می افتدحقیقت است

فقط آنچه که برای درونتان شکوفامی شودحقیقت است

فقط آنچه که دردرونتان رشدمی کندحقیقت وزندگی است

همیشه به یاد داشته باشید دانش را ازدیگران قرض نکنید.دانش عاریه،حقه ای است برای ذهن،پرده ای است روی جهالت.درعمق و مرکز وجودتان جهالت و تاریکی جای دارد و دانشمندی که دانش راعاریه کرده است کاملا در را به روی دانش خود بسته است و لذا به سختی می توان در او نفوذ کرد و مشکل می توان دل او را یافت.به خاطرداشته باشید به سادگی میتوان معتاد به دانش شد LSD  آنقدرخطرناک نیست.ماری جوانا به آن اندازه نیزخطرناک نیست.به طریقی مشابه اند زیرا ماری جوانا رویایی را نشان میدهد که وجودندارد.رویایی کاملا وابسته،توهم می دهد،دانش نیز چنین است و توهم دانستن را به شما می نمایاند.شروع می کند به القاء و توهم دانستن، و قادربه خواندن وداها ازحفظ میشوید.شمامی دانید چون می توانید بحث کنید.می دانیدچون بسیارمنطقی هستید.احمق نباشید!منطق هرگز کسی را به حقیقت نرسانیده است.فکرمنطقی فقط بازی است،همه قیل و قال و پوچ است،زندگی بدون قیل و قال پای برجاست،حقیقت نیازبه استدلال ندارد،فقط نیازمند دل شما است ونیازمندقیل و قال بلکه به عشق شما،اعتماد و آمادگی تان برای دریافت آن.

کسی که بتواندیوغ رابگسلد،آزادی را بدست آورده است