سه‌شنبه 25 مهر‌ماه سال 1385 ساعت 04:41 ب.ظ

ü  ای نگاه دارنده،تمنایم ازتواین است،تاپیش ازآنکه دمم ازسینه برنیایدونفسم گلوگیرشودبه خواست دل من،چنانچه توخواسته باشی،پاسخ ده وامیددل مرابه عطای خودافزونی بخش.

ü  ای راستیها،تانابهنگام نیست،مست ودل انگیزبه درون سینه من که حجله آرامش است فرودآیید،وجان منتظرم رامتمتع سازیدزیراوقت من بیرحمانه درگذراست.

ü  درودمن به جان هایی که گرمی عشق رادرعین جوانی مقدس داشته اند،وبه آن هنگام که آفتاب ازسوختن وماه ازفروغ وآسمان اززیبایی ودنیاازکشش وجان هاازشوق میافتندقلبشان به سرمایه تقوی پرقوت است.

ü  انوارحقیقت ازروزنه دلهازبانه می کشد،اماقلبهادربوته امیال زودگذرگرم آرزوهای کوتاه وناپایداراست.

ü  بشربه کژروی وتباهی وعصیان اصرارمی ورزدوازآوارگی جان خودهراسناک نمی شوداماطیورازدام و وحوش ازتله گریزانند.

ü     خداوندی که ازنظرحصول مقاصددنیوی پرستش می شودعظیم نیست.

ü     اندیشه رامستقیم کن تادرزوایای خواسته های ملکی پوسیده نشوی.

ü  هدایت به اتحاددماغ ودل وحواس وطبیعت است،وگمراهی نفوس ازدرهم ریختگی وتباین این چهار.

ü     زهی که به راستی کشیده شودتیرش بسوی دروغ وکژی کمانه نمیکند.

ü     دلهایی که به هوس پرورش یافته ناچاربه خیانت عهدمی بندند.

ü  چندان عصیان مکن که ازکراهت درزمین متروک شوی شایدحیات فرزندان توبرتوآمرزش باشد