چهارشنبه 26 مهر‌ماه سال 1385 ساعت 06:31 ب.ظ

 

ü  چهر هائیکه بت گران هوسناک ازپیکرخواسته های خودباهزاران سهوولغزش می تراشند،هرگزکام بخش نیست وواقع بینان رابه تمسخروامی دارد.

ü  هوسبازان نمی تواننددردل خودزیست کنند،زیرادرسرائی که مرده ئی متعفن درآن متلاشی شده باشدزندگی دشواراست.

ü  قوانین تبه کاران راههای ناجوانمردی رابرای تامین خوشگذرانی انبوهی حریص ازدسترنج ساده دلان غافل،هموارمی کند.واصولش ازعقایدشخصیت های انفرادی که به رعایت آدابی ساختگی پیوسته است اخذشده،که اگرهم فلسفه های فریبنده ئی داشته باشدبه مثابه حجاب هائی است برچهره حقیقت آدمی.

ü  کهنگی عقاید،زمینه مساعدی برنشرخرافات وتعدی متجاوزان ومتحجران به حقوق بشریت است.انسان واقعی به جنبه های تقلیدی اهمیت نمی دهدوتقوی ودانش خودرادرقلب پوشیده ودرنهایت سادگی زندگی می کند.

ü     ابداعات سرشت روحی پیک حیات آدمی است.

ü  هرچه درمعرض فسادوتباهی وفناست،پرورنده خشم،طمع،ترس،ناامیدی،پیری،مرض،اندوه ومرگ است.

ü     اینهاعمٌال مرگندکه باآدمی متولدشده اند.

ü     ازحمایت ویاآزردن پرورش یافتگان زمین،فضائل آسمان هاشناخته نمی شود.

ü  جنبه های شاعرانه که بافلسفه زمان انتشارمی یابددرردیف انحرافات پندارآدمی برحواشی ناشناخته های روح است.

ü  خودسری وغفلت روشی است که انسان ازکتاب تفردکسب کرده،ازاین رو است که گمشدگان معانی ابدیت رادرک نمی کنند.

ü     دل فرشتگان آسمانی مملوازامیدوآرامش است.

ü     درسرنوشت طبیعت عهدهای آدمی آشکاراست ولی به حواس انسانی ناشناخت می آید.

ü  سٌرعمیق وجودازآمیزش عوامل مخفی وآشکارکشف می شودوانسان ازاین طریق به اصول حقیقی ابدیت آشنامیگردد.